Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier du Barry bv uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing sinds 25 mei 2018.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf du Barry bv gevestigd in Groenstraat 27, 9041 Oostakker, met btw-nummer BE 424.574.839.
U kunt ook contact opnemen met ons in het kader van de gegevensbescherming via email naar info@dubarry.be.

WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • Éen van onze contactformulier gebruikt;
 • Deelneemt aan enquêtes of wedstrijden; en
 • In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden.

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt. Wanneer u ons contactformulier gebruikt verzamelen wij de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder uw naam, voornaam, en e-mailadres.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • U producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • Uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • Met u te communiceren;
 • Onze activiteiten te beheren;
 • Onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • Fraude te voorkomen;
 • De veiligheid van de website te verzekeren;
 • Statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren.

HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden.
Ons bedrijf is echter wel verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • Uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • Te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • U te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • U te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • Te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • Uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@dubarry.be, hetzij per post naar het adres: du Barry bv, Groenstraat 27, 9041 Oostakker, België.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is.

HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY?

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

COOKIES EN OPSLAG VAN UW COMPUTERINFORMATIE

Du Barry bv is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw apparaat. Cookies laten het toe (onder andere) om uw voorkeuren, instellingen, login-informatie, beveiliging, advertenties, enz … op te slaan en te hergebruiken bij een volgend bezoek. Du Barry bv maakt gebruik van functionele cookies (bv. voor het onthouden van een taalkeuze) en cookies voor het beheer van webstatistieken & social media. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Elke browser bevat tools om cookies uit te lezen, cookies te blokkeren of te verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben bij het gebruiksgemak van deze website.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kan met ons contact opnemen:

 • D.m.v. het formulier op onze website op het adres www.dubarry.be;
 • Via e-mail op het adres info@dubarry.be;
 • Per post op het adres du Barry bv, Groenstraat 27, 9041 Oostakker, België.

 

Deze privacy policy werd laatst bijgewerkt op 28/01/2020.