Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopswaarden

Tenzij anders is vermeld op de factuur, stemt de factuurdatum overeen met de datum waarop de goederen worden geleverd. De goederen worden geleverd volgens de voorwaarden die vermeld zijn op de bestelbon en die uitdrukkelijk zijn aanvaard door du Barry bv.

De goederen worden verzonden en afgeleverd op risico van de koper. Elke betwisting dient schriftelijk te worden ingeleid binnen achtenveertig (48) uren na levering van de goederen. Tenzij anders is bepaald zijn al onze facturen betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

Het bedrag van elke factuur dat op de vervaldag niet betaald is, wordt automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met vijftien (15) procent, met een minimum van 50,00 euro als forfaitaire schadevergoeding voor laattijdige betaling, in overeenstemming met artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke dag vertraging in de betaling brengt van rechtswege de toepassing mee van een intrest op het uitstaande bedrag gelijk aan het discontobedrag van de Nationale Bank van België, verhoogd met drie (3) procent, en met een minimum van twaalf (12) procent.
Indien gerechtelijke vervolging noodwendig blijkt, zullen alle kosten daarvan ten laste van de klant zijn. Tot volledige betaling van de prijs blijft du Barry bv eigenaar van de goederen, zelfs na hun levering. Elke betwisting met betrekking tot de huidige bestelling, levering of factuur behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank te Gent.

De Belgische wet is van uitsluitende toepassing op onze handelsrelaties en algemene verkoopsvoorwaarden.